Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje (spravidla ďalej označované ako „údaje“) spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a za účelom poskytovania funkčnej a užívateľsky príjemnej webovej stránky vrátane jej obsahu a služieb na nej ponúkaných.

 

Podľa článku 4 č. 1. nariadenia (EÚ) 2016/679, t. j. všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), „spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, archivovanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

 

V týchto zásadach ochrany osobných údajov Vás informujeme najmä o type, rozsahu, účele, trvaní a právnom základe spracúvania osobných údajov, pokiaľ o účeloch a prostriedkoch spracúvania rozhodujeme sami alebo spoločne s inými subjektmi. Okrem toho vás ďalej informujeme o komponentoch tretích strán, ktoré používame na účely optimalizácie a zvýšenia kvality používania, pokiaľ tretie strany spracúvajú údaje na vlastnú zodpovednosť.

 

Naše zásady ochrany osobných údajov sú štruktúrované takto:

 

I.Informácie o nás ako zodpovednej strane
II. Práva používateľov a dotknutých osôb
III. Informácie o spracovaní údajov

I. Informácie o nás ako zodpovednej strane

Zodpovedným poskytovateľom tejto webovej stránky z hľadiska zákona o ochrane údajov je:

METURGEN Industriechemie und Service GmbH
Pán Ing. Michael Hlous
Josef Madersperger Straße 4
2362 Biedermannsdorf, Rakúsko

Telefón: +43 676 3677223
Email: office@meturgen.at

 

II. Práva používateľov a dotknutých osôb

V súvislosti so spracovaním údajov, ktoré je podrobnejšie opísané nižšie, majú používatelia a dotknuté osoby právo

 

  • na potvrdenie, či sa údaje, ktoré sa ich týkajú, spracúvajú, na informácie o spracúvaných údajoch, na ďalšie informácie o spracúvaní údajov a na kópie údajov (pozrite tiež článok 15 GDPR);
  • opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov (pozrite aj článok 16 DSGVO);
  • na okamžité vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú (pozrite aj čl. 17 GDPR), prípadne na obmedzenie spracovania v súlade s čl. 18 GDPR, pokiaľ je ďalšie spracovanie nevyhnutné podľa čl. 17 ods. 3 GDPR;
  • prijímať údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli, a prenášať tieto údaje iným poskytovateľom/správcom (pozrite tiež článok 20 GDPR);
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievajú, že poskytovateľ spracúvava údaje, ktoré sa ich týkajú, v rozpore s ustanoveniami o ochrane údajov (pozrite aj článok 77 GDPR).

Okrem toho je poskytovateľ povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým poskytol údaje, o každej oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracovania, ku ktorému dochádza na základe článkov 16, 17 ods. 1 a 18 GDPR. Táto povinnosť sa však neuplatňuje, ak takéto oznámenie nie je možné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Bez ohľadu na vyššie uvedené má používateľ právo na informácie o týchto príjemcoch.

 

Rovnako majú používatelia a dotknuté osoby právo namietať proti budúcemu spracovaniu údajov, ktoré sa ich týkajú, v súlade s článkom 21 GDPR za predpokladu, že poskytovateľ spracúva údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Povolená je najmä námietka proti spracovaniu údajov na účely priamej reklamy.

 

III. Informácie o spracovaní údajov

Vaše údaje spracované pri používaní našej webovej stránky budú vymazané alebo zablokované hneď, ako pominie účel ich uchovávania, vymazanie údajov nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami ich uchovávania a nižšie nie sú uvedené žiadne ďalšie informácie o jednotlivých postupoch spracovania.

 

Správca súborov cookies

Na získanie súhlasu s používaním technicky nepotrebných súborov cookies na webovej stránke používa poskytovateľ správcu súborov cookies.

Pri vstupe na webovú stránku sa do koncového zariadenia používateľa uloží súbor cookie s informáciami o nastavení, aby sa pri ďalšej návšteve nemusela vykonávať požiadavka týkajúca sa súhlasu.

Súbor cookie je potrebný na získanie súhlasu používateľa v súlade so zákonom.

Používateľ môže zabrániť alebo zastaviť inštaláciu súborov cookies zmenou nastavení svojho prehliadača.

 

Súbory cookies

 

a) Relacie-Cookies/Session-Cookies

Na našich webových stránkach používame takzvané súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory alebo iné technológie ukladania, ktoré sa umiestňujú a ukladajú do Vášho koncového zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača, ktorý používate. Tieto súbory cookies spracúvajú určité informácie o Vás na individuálnom základe, napríklad údaje o Vašom prehliadači alebo polohe alebo vašu IP adresu.

 

Vďaka tomuto spracovaniu je naša webová stránka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia, pretože spracovanie umožňuje napríklad reprodukciu našej webovej stránky v rôznych jazykoch alebo ponuku funkcie nákupného košíka.

 

Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ sa tieto údaje o cookies spracúvajú na účely iniciovania alebo plnenia zmluvy.

 

Ak spracovanie neslúži na uzavretie alebo plnenie zmluvy, naším oprávneným záujmom je zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky. V tomto prípade je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Po zatvorení internetového prehliadača sa tieto súbory cookies vymažú.

 

b) Súbory cookies tretích strán

V prípade potreby používa naša stránka aj cookies od partnerských spoločností, s ktorými spolupracujeme za účelom reklamy, analýzy alebo funkcií našej stránky.

 

Podrobnosti o tom, najmä o účeloch a právnych základoch spracovania takýchto súborov cookies tretích strán, nájdete v nasledujúcich informáciách.

 

c) Možnosť odstránenia

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť alebo ju obmedziť nastavením svojho internetového prehliadača. Už uložené súbory cookies môžete tiež kedykoľvek vymazať. Kroky a opatrenia potrebné na tento účel však závisia od konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate. Ak máte akékoľvek otázky, použite funkciu pomoci alebo dokumentáciu svojho internetového prehliadača alebo sa obráťte na jeho výrobcu či podporu. V prípade tzv. flashových súborov cookies však spracovaniu nemožno zabrániť prostredníctvom nastavení prehliadača. Namiesto toho musíte zmeniť nastavenia svojho prehrávača Flash. Kroky a opatrenia potrebné na tento účel závisia aj od konkrétneho prehrávača Flash, ktorý používate. Ak máte akékoľvek otázky, použite tiež funkciu nápovedy alebo dokumentáciu svojho prehrávača Flash alebo sa obráťte na výrobcu či užívateľskú podporu.

 

Ak však inštaláciu súborov cookies zabránite alebo ju obmedzíte, môže to znamenať, že nebude možné plne využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

 

Žiadosti o kontakt / možnosť kontaktu

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité na spracovanie Vašej žiadosti. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na spracovanie a zodpovedanie Vašej žiadosti – bez ich poskytnutia nemôžeme na Vašu žiadosť odpovedať vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu.

 

Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

Vaše údaje budú vymazané hneď, ako bude vaša požiadavka definitívne zodpovedaná a nebudú existovať žiadne právne povinnosti na uchovávanie údajov, napr. v prípade následného spracovania zmluvy.

 

Údaje na serveri

Z technických dôvodov, najmä na zabezpečenie bezpečnej a webovej stránky, sa údaje prenášajú prostredníctvom vášho internetového prehliadača k nám alebo k nášmu poskytovateľovi webového priestoru. Tieto tzv. serverové protokolové súbory sa používajú okrem iného na zhromažďovanie typu a verzie vášho internetového prehliadača, operačného systému, webovej stránky, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku (URL odkazu), webovej stránky (webových stránok) našej webovej stránky, ktorú ste navštívili, dátumu a času príslušného prístupu, ako aj IP adresy internetového pripojenia, z ktorého sa používa naša webová stránka.

 

Takto získané údaje sa dočasne ukladajú, ale nie spolu s inými údajmi o Vás.

 

Toto ukladanie sa uskutočňuje na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní, stabilite, funkčnosti a bezpečnosti našej webovej stránky.

 

Údaje budú vymazané najneskôr po siedmich dňoch za predpokladu, že nie je potrebné ďalšie uchovávanie na dôkazné účely. V opačnom prípade sú údaje úplne alebo čiastočne vylúčené z vymazania až do konečného objasnenia incidentu.

 

Facebook

Na platforme Facebook prevádzkujeme firemnú prezentáciu s cieľom propagovať naše produkty a služby a komunikovať so záujemcami alebo zákazníkmi.

 

Na tejto platforme sociálnych médií sme spoločne zodpovední s Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

 

Pracovník pre ochranu údajov Facebooku je dostupný prostredníctvom kontaktného formulára:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Spoločnú zodpovednosť sme upravili v dohode o príslušných povinnostiach v zmysle GDPR. Táto zmluva, z ktorej vyplývajú vzájomné záväzky, je dostupná na nasledujúcom odkaze:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Právnym základom pre výsledné a následne reprodukované spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je analýza, komunikácia, predaj a propagácia našich produktov a služieb.

 

Právnym základom môže byť aj súhlas používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR vo vzťahu k prevádzkovateľovi platformy. Používateľ môže tento súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať oznámením prevádzkovateľovi platformy v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR.

 

Keď navštívite našu online prezentáciu na platforme Facebook, Facebook Ireland Ltd. ako prevádzkovateľ platformy v EÚ spracúva údaje používateľov (napr. osobné údaje, IP adresa a pod.).

 

Tieto údaje o používateľoch sa používajú na štatistické informácie o používaní prítomnosti našej spoločnosti na Facebooku. Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. používa tieto údaje na prieskum trhu a reklamné účely a na vytváranie profilov používateľov. Na základe týchto profilov môže spoločnosť Facebook Ireland Ltd. napríklad inzerovať používateľom v rámci Facebooku aj mimo neho podľa ich záujmov. Ak je používateľ v čase hovoru prihlásený do svojho účtu na Facebooku, spoločnosť Facebook Ireland Ltd. môže tieto údaje prepojiť aj s príslušným používateľským účtom.

 

Ak nás používateľ kontaktuje prostredníctvom Facebooku, osobné údaje používateľa zadané pri tejto príležitosti budú použité na vybavenie žiadosti. Údaje používateľa vymažeme, ak bola žiadosť používateľa s konečnou platnosťou zodpovedaná a neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ako napríklad v prípade následného spracovania zmluvy.

 

Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. môže na spracovanie údajov nastaviť aj súbory cookies.

 

Ak používateľ s týmto spracovaním nesúhlasí, je možné inštalácii súborov cookies zabrániť príslušným nastavením prehliadača. Už uložené súbory cookies možno tiež kedykoľvek vymazať. Nastavenia na tento účel závisia od príslušného prehliadača. V prípade súborov cookies Flash nie je možné zabrániť spracovaniu prostredníctvom nastavení prehliadača, ale príslušným nastavením prehrávača Flash. Ak používateľ zabráni alebo obmedzí inštaláciu súborov cookies, môže to znamenať, že nebude možné plne využívať všetky funkcie Facebooku.

 

Viac informácií o spracovateľských činnostiach, ich prevencii a vymazaní údajov spracúvaných Facebookom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Nie je vylúčené, že spracovanie zo strany Meta Platforms Ireland Limited sa uskutočňuje aj prostredníctvom Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

 

Instagram

Na platforme Instagram prevádzkujeme firemnú prezentáciu s cieľom propagovať naše produkty a služby a komunikovať so záujemcami alebo zákazníkmi.

 

Na tejto platforme sociálnych médií sme spoločne zodpovední s Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

 

Úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti Instagram môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Spoločnú zodpovednosť sme upravili v dohode o príslušných povinnostiach v zmysle GDPR. Táto zmluva, z ktorej vyplývajú vzájomné záväzky, je dostupná na nasledujúcom odkaze:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Právnym základom pre výsledné a následne reprodukované spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je analýza, komunikácia, predaj a propagácia našich produktov a služieb.

 

Právnym základom môže byť aj súhlas používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR vo vzťahu k prevádzkovateľovi platformy. Používateľ môže tento súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať oznámením prevádzkovateľovi platformy v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR.

 

Keď navštívite našu online prezentáciu na platforme Instagram, Facebook Ireland Ltd. ako prevádzkovateľ platformy v EÚ spracúva údaje používateľov (napr. osobné údaje, IP adresa a pod.)

 

Tieto údaje používateľov sa používajú na štatistické informácie o používaní prítomnosti našej spoločnosti na Instagrame. Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. používa tieto údaje na prieskum trhu a reklamné účely a na vytváranie profilov používateľov. Na základe týchto profilov môže spoločnosť Facebook Ireland Ltd. napríklad inzerovať používateľom v rámci Instagramu aj mimo neho podľa ich záujmov. Ak je používateľ v čase hovoru prihlásený do svojho účtu na Instagrame, spoločnosť Facebook Ireland Ltd. môže tieto údaje prepojiť aj s príslušným používateľským účtom.

 

Ak nás používateľ kontaktuje prostredníctvom Instagramu, osobné údaje, ktoré pri tejto príležitosti zadal, sa použijú na spracovanie otázky. Údaje používateľa vymažeme, ak bol dotaz používateľa definitívne zodpovedaný a ak neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania, napríklad pre následné spracovanie zmluvy, ktoré by tomu bránili.

 

Spoločnosť Facebook Ireland Ltd. môže na spracovanie údajov nastaviť aj súbory cookies.

 

Ak používateľ s týmto spracovaním nesúhlasí, je možné inštalácii súborov cookies zabrániť príslušným nastavením prehliadača. Už uložené súbory cookies možno tiež kedykoľvek vymazať. Nastavenia na tento účel závisia od príslušného prehliadača. V prípade súborov cookie Flash nie je možné zabrániť spracovaniu prostredníctvom nastavení prehliadača, ale príslušným nastavením prehrávača Flash. Ak používateľ zabráni alebo obmedzí inštaláciu súborov cookies, môže to znamenať, že nebude možné plne využívať všetky funkcie Facebooku.

 

Viac informácií o spracovateľských činnostiach, ich prevencii a vymazaní údajov spracúvaných Instagramom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Nie je vylúčené, že spoločnosť Facebook Ireland Ltd. spracúva údaje aj prostredníctvom spoločnosti Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

 

LinkedIn

Na sieti LinkedIn udržiavame online prítomnosť, aby sme mohli prezentovať našu spoločnosť a naše služby a komunikovať so zákazníkmi/potenciálmi. LinkedIn je služba spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, dcérskej spoločnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

 

V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že existuje možnosť, že údaje používateľov môžu byť spracované mimo Európskej únie, najmä v USA. To môže mať za následok zvýšené riziká pre používateľov, napríklad v tom, že môže byť ťažšie neskôr získať prístup k údajom používateľa. K týmto údajom používateľov nemáme prístup ani my. Možnosť prístupu má výlučne spoločnosť LinkedIn.

 

Zásady ochrany osobných údajov LinkedIn nájdete na

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

YouTube

Udržujeme online prítomnosť na YouTube, aby sme prezentovali našu spoločnosť a naše služby a komunikovali so zákazníkmi/potenciálnymi zákazníkmi. YouTube je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, dcérskej spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

 

V tejto súvislosti by sme radi upozornili, že existuje možnosť, že údaje používateľov sa môžu spracúvať mimo Európskej únie, najmä v USA. To môže viesť k zvýšeným rizikám pre používateľov v tom, že napríklad neskorší prístup k používateľským údajom môže byť sťažený. Ani my nemáme prístup k týmto údajom používateľa. Možnosť prístupu má výlučne spoločnosť YouTube.

 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube nájdete na adrese

https://policies.google.com/privacy

 

Všeobecné prepojenie na profily tretích strán

Poskytovateľ používa na webovej stránke odkaz na sociálne siete uvedené nižšie.

 

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom poskytovateľa je zlepšenie kvality používania webovej stránky.

 

Zásuvné moduly sú integrované prostredníctvom prepojenej grafiky. Až kliknutím na príslušnú grafiku je používateľ presmerovaný na službu príslušnej sociálnej siete.

 

Po presmerovaní zákazníka príslušná sieť zaznamená informácie o používateľovi. Na začiatku sú to údaje ako IP adresa, dátum, čas a navštívená stránka. Ak je používateľ súčasne prihlásený do svojho používateľského účtu príslušnej siete, prevádzkovateľ siete môže v prípade potreby priradiť informácie zozbierané z konkrétnej návštevy používateľa k osobnému kontu používateľa. Ak používateľ interaguje prostredníctvom tlačidla „Zdieľať“ príslušnej siete, tieto informácie môžu byť uložené v osobnom používateľskom účte používateľa a v prípade potreby zverejnené. Ak chce užívateľ zabrániť tomu, aby boli zhromaždené informácie priamo priradené k jeho užívateľskému účtu, musí sa užívateľ pred kliknutím na grafiku odhlásiť. Podľa toho je tiež možné nakonfigurovať príslušný používateľský účet.

 

Poskytovateľ prepojil tieto sociálne siete:

 

facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/policy.php

 

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Zásady ochrany osobných údajov: https://help.instagram.com/519522125107875

 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, dcérska spoločnosť LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dcérska spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Zásady ochrany osobných údajov:https://policies.google.com/privacy

 

„Facebook“-Social-Plug-in

Na našej webovej stránke používame zásuvný modul sociálnej siete Facebook. Facebook je internetová služba poskytovaná spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

 

Ak ste udelili súhlas s týmto spracovaním, právnym základom je čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom môže byť aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky.

 

Spoločnosť Facebook poskytuje ďalšie informácie o možných doplnkoch a ich funkciách na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Ak je zásuvný modul uložený na niektorej zo stránok našej webovej stránky, ktorú navštívite, Váš internetový prehliadač stiahne zobrazenie zásuvného modulu zo serverov Facebooku v USA. Z technických dôvodov je potrebné, aby Facebook spracoval Vašu IP adresu. Okrem toho sa však zaznamenáva aj dátum a čas návštevy našej webovej stránky.

 

Ak ste prihlásení na Facebook, keď navštevujete jednu z našich webových stránok so zásuvným modulom, Facebook rozpozná informácie zhromaždené z vašej Plug-in z konkrétnej návštevy. Facebook môže takto zhromaždené informácie priradiť k vášmu osobnému používateľskému účtu tam. Ak napríklad použijete tlačidlo Facebook „Páči sa mi to“, tieto informácie sa uložia do vášho používateľského účtu na Facebooku a v prípade potreby sa zverejnia na platforme Facebook. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky buď odhlásiť z Facebooku, alebo použiť doplnok pre váš internetový prehliadač, ktorý zabráni zablokovaniu načítania zásuvného modulu Facebook.

 

Spoločnosť Facebook poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o Vašich právach a možnostiach ochrany v tejto súvislosti v informáciách o ochrane údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

 

Google Analytics

Na našej webovej stránke používame Google Analytics. Toto je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

 

Služba Google Analytics sa používa na analýzu správania pri používaní našej webovej stránky. Právnym základom je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky.

 

Informácie o používaní a používateľoch, ako napríklad IP adresa, poloha, čas alebo frekvencia návštev našich webových stránok, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Používame však službu Google Analytics s takzvanou funkciou anonymizácie. Táto funkcia umožňuje spoločnosti Google skrátiť IP adresu v rámci EÚ alebo EHP.

 

Takto zhromaždené údaje spoločnosť Google následne používa na to, aby nám poskytla vyhodnotenie návštevy našej webovej stránky a jej aktivít pri používaní. Tieto údaje môžu byť tiež použité na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky a používaním internetu.

 

Google uvádza, že nespája vašu IP adresu s inými údajmi. Okrem toho má Google pre vás na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners k dispozícii ďalšie informácie o ochrane údajov, napr. aj o možnostiach zamedzenia využívania údajov.

 

Okrem toho Google ponúka na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de takzvaný deaktivačný doplnok spolu s ďalšími informáciami. Tento doplnok je možné nainštalovať s najbežnejšími internetovými prehliadačmi a ponúka vám ďalšiu kontrolu nad údajmi, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje, keď navštívite našu webovú stránku. Doplnok informuje Google Analytics JavaScript (ga.js), že informácie o návšteve našej webovej stránky by sa nemali prenášať do Google Analytics. To však nebráni prenosu informácií k nám alebo iným službám webovej analýzy. V tomto vyhlásení o ochrane údajov môžete samozrejme tiež zistiť, či a aké ďalšie služby webovej analýzy používame.

 

Google reCAPTCHA

Na našej webovej stránke používame službu Google reCAPTCHA na kontrolu a vyhýbanie sa interakciám na našej webovej lokalite prostredníctvom automatizovaného prístupu, napríklad prostredníctvom takzvaných robotov. Túto službu poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

 

Táto služba umožňuje spoločnosti Google určiť, z ktorej webovej stránky sa odosiela žiadosť a z ktorej IP adresy používate takzvané vstupné pole reCAPTCHA. Okrem vašej IP adresy môže Google zhromažďovať aj ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie a zaručenie tejto služby.

 

Právnym základom je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zabezpečení našej webovej stránky a v zabránení nechcenému, automatizovanému prístupu vo forme spamu a podobne.

 

Google ponúka ďalšie informácie o všeobecnom zaobchádzaní s Vašimi používateľskými údajmi na https://policies.google.com/privacy.

 

Google-Maps

Na našich webových stránkach používame Google Maps na zobrazenie našej polohy a vytvorenie trasy. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

 

Aby sa umožnilo zobrazenie určitých typov písma na našej webovej stránke, pri návšteve našej webovej stránky sa vytvorí spojenie so serverom Google v USA.

 

Ak kliknete na komponent Google Maps integrovaný do našej webovej stránky, Google uloží do vášho zariadenia súbor cookie prostredníctvom Vášho internetového prehliadača. Vaše užívateľské nastavenia a údaje sú spracované za účelom zobrazenia našej polohy a vytvorenia popisu trasy. Nemôžeme vylúčiť, že Google používa servery v USA.

 

Ak ste udelili súhlas s týmto spracovaním, právnym základom je čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom môže byť aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii funkčnosti našej webovej stránky.

 

Prostredníctvom takto vytvoreného spojenia so spoločnosťou Google môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej stránky bola odoslaná Vaša požiadavka a na akú IP adresu sa majú odoslať pokyny.

 

Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť cookies nainštalovaným príslušnými nastaveniami v internetovom prehliadači. Podrobnosti o tom nájdete v rámci položky „Cookies“.

 

Okrem toho sa na používanie služby Google Maps a informácií získaných prostredníctvom služby Google Maps vzťahujú Podmienky používania služby Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=sk a Podmienky používania služby Google Maps https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html.

 

Spoločnosť Google ponúka ďalšie informácie aj na webových stránkach https://adssettings.google.com/authenticated a https://policies.google.com/privacy.

 

YouTube

Na našej webovej stránke používame YouTube. Toto je video portál spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „YouTube“.

 

YouTube používame v spojení s funkciou „režimu rozšírenej ochrany údajov“, aby sme Vám mohli zobrazovať videá. V prípade súhlasu s týmto spracovaním je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom môže byť aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky. Podľa spoločnosti YouTube funkcia „režim zvýšenej ochrany údajov“ znamená, že údaje opísané podrobnejšie nižšie sa prenášajú na server YouTube len vtedy, keď skutočne spustíte video.

 

Bez tejto „zvýšenej ochrany údajov“ sa spojenie so serverom YouTube v USA vytvorí hneď, ako spustíte jednu z našich internetových stránok, na ktorej je vložené video YouTube.

 

Toto pripojenie je potrebné na to, aby bolo možné zobraziť príslušné video na našej webovej stránke prostredníctvom Vášho internetového prehliadača. YouTube pritom zaznamená a spracuje minimálne vašu IP adresu, dátum a čas a navštívenú webovú stránku. Okrem toho sa vytvorí spojenie s reklamnou sieťou „DoubleClick“ spoločnosti Google.

 

Ak ste súčasne prihlásení do služby YouTube, služba YouTube priradí informácie o pripojení k Vášmu kontu YouTube. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z YouTube alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte YouTube.

 

Na účely funkčnosti a analýzy správania používateľov YouTube trvalo ukladá súbory cookie do Vášho koncového zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača. Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie nastavením vo svojom internetovom prehliadači. Viac informácií o tom nájdete vyššie v časti „Cookies“.

 

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o Vašich právach a možnostiach ochrany v tejto súvislosti v oznámeniach o ochrane údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy.

 

Kontakt na WhatsApp

Za účelom kontaktovania zákazníka umožňuje poskytovateľ zákazníkovi okrem iného kontaktovať zákazníka prostredníctvom služby messenger WhatsApp. WhatsApp je služba spoločnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len WhatsApp, dcérskej spoločnosti Facebooku.

 

Prostredníctvom komunikácie používateľa s poskytovateľom prostredníctvom aplikácie WhatsApp dostane poskytovateľ aj aplikácia WhatsApp číslo mobilného telefónu používateľa a informáciu, že používateľ kontaktoval poskytovateľa.

 

Uvedené údaje bude spoločnosť WhatsApp posielať na servery spoločnosti Facebook v USA a spracúvať ich v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp, čo zahŕňa aj spracovanie na vlastné účely, napríklad na zlepšenie služby WhatsApp.

 

_____________________

Podľa dozorných orgánov na ochranu údajov však USA v súčasnosti nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Existujú však tzv. štandardné zmluvné doložky:

https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses

Ide však o súkromnoprávne dohody a preto nemajú priamy vplyv na možnosti prístupu orgánov v USA.

_____________________

 

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní týchto údajov spoločnosťami WhatsApp a Facebook, ako aj o súvisiacich právach a možnostiach nastavenia ochrany súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp:

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

 

Právnym základom pre toto spracovanie a prenos do aplikácie WhatsApp je článok 6 ods.1 pism. 1 b). GDPR, pokiaľ sa kontakt týka existujúceho zmluvného vzťahu alebo slúži na začatie takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa kontakt neuskutočňuje na základe vyššie uvedených účelov, právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávneným záujmom poskytovateľa je zlepšenie kvality služieb.

 

Vzorové vyhlásenie o ochrane osobných údajov advokátskej kancelárie Weiß & Partner